Planklagenævnet giver ikke klagerne medhold i sagen om Stejlepladskvarteret

Planklagenævnet har netop meddelt sine afgørelser i klagesagen over de tilladelser, der er udstedt i forbindelse med opførelsen af Stejlepladskvarteret. Afgørelserne betyder, at der ikke længere er tvivl om gyldigheden af det kommuneplantillæg, den lokalplan og den miljøvurdering, som et bredt flertal i Borgerrepræsentationen vedtog i februar 2021, og Ejendomsselskabet Stejlepladsen kan derfor fortsætte arbejdet med at forberede byggeriet på Stejlepladsen.

Den 4. februar 2021 vedtog et bredt flertal i Københavns Kommunes Borgerrepræsentation kommuneplantillæg nr. 5 til kommuneplan 2019 og lokalplan nr. 600, Stejlepladsen, med tilhørende miljørapport og sammenfattende redegørelse. Efterfølgende indgav Foreningen Fiskerhavnens Venner og Danmarks Naturfredningsforening, København en samlet klage over planvedtagelsen og miljøvurderingen, og det er den klage, Planklagenævnet ikke har givet medhold i sin afgørelse.

"Vi er glade for at få bekræftet, at vi arbejder inden for gældende rammer. Vi er allerede i fuld gang med forberedelserne til byggeriet, og vi ser frem til at komme i gang med at opføre et nyt og spændende boligkvarter på Stejlepladsen", siger Jesper Schultz, direktør i Ejendomsselskabet Stejlepladsen

Også hos By & Havn er der glæde over afgørelsen.

Vi kan nu komme videre med udviklingen af Stejlepladsen, som bliver et helt fantastisk område i København, hvor der har været fokus på at skabe et bykvarter, der bygger videre på den særlige kultur, der er i området. Afgørelsen fra planklagenævnet understreger, at vores grundige analyser af området har været fyldestgørende og vi glæder os nu til at fortsætte dialogen med beboerne om den fremtidige udvikling af området.

ADM. DIREKTØR ANNE SKOVBRO, BY & HAVN.

Utvetydige afgørelser 

Planklagenævnets afgørelse tager stilling til otte klagepunkter, og den bekræfter, at både lokalplan, kommuneplanstillæg og miljøvurdering fortsat er gældende. Derfor forventer Ejendomsselskabet Stejlepladsen, som er ejet af PFA og By & Havn, at igangsætte byggeriets første fase inden udgangen af 2022.

I Planklagenævnets afgørelse lyder det:

”Planklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over miljøvurderingen. Planklagenævnet kan heller ikke give medhold i klagen over den endelige vedtagelse af lokalplanen og kommuneplantillægget”

 

Den fulde afgørelse fra planklagenævnet kan ses her.

 

I afgørelsen har Planklagenævnet behandlet følgende spørgsmål: 

 • Om planvedtagelsen er i strid med reglerne om Natura 2000-områder som følge af påvirkning af fuglebeskyttelsesområde F111 og habitat-område H127.
 • Om planvedtagelsen er i strid med reglerne om bilag IV-arter som følge af påvirkningen af markfirben og flagermus.
 • Om planvedtagelsen er i strid med fuglebeskyttelsesdirektivet for så vidt angår øvrige fugle.
 • Om miljøvurderingslovens krav til en miljøvurdering i øvrigt er opfyldt i forhold til udledning af vand og overvågning.
 • Om miljøvurderingslovens krav til en sammenfattende redegørelse er opfyldt i forhold til alternativer.
 • Om kommunen har overholdt reglerne om foroffentlighed, jf. planlovens § 23 c.
 • Om lokalplanen er i overensstemmelse med planlovens § 15 a, stk. 1 og stk. 2, om udlægning af støjbelastede arealer til støjfølsom anvendelse.
 • Om lokalplanen er i strid med kommuneplanen, jf. planlovens § 13, stk. 1, nr. 1.

Stejlepladskvarteret bliver:

 • En bæredygtig klyngebebyggelse med stor variation i farver, højde og facader, hvor man blandt andet vil anvende genbrugsmaterialer
 • Et grønt kvarter med mindst 800 træer, der plantes i klynger, og en sammenhængende grøn kant langs vandet, hvor Stejlepladsens nuværende, selvgroede naturkarakter videreføres. Dette areal vil som i dag bestå af lav beplantning med græsser, urter og mindre træer og være offentligt tilgængeligt
 • Et kvarter med mere end 900 boliger med grønne gårdrum uden cykel- og affaldsskure, men med plads til beplantning og fællesskaber
 • Fri for biler ved husene – i stedet opføres der en parkeringskælder langs Bådehavnsgade og P-pladser på Sejlklubvej
 • Et kvarter med plads til fællesskab – både på de udendørs områder, men også i forskellige fælleshuse og bofællesskaber
 • Et mangfoldigt kvarter primært bestående af lejeboliger, hvoraf 25% udgøres af de samlede boligkvadratmeter skal udgøres af almene boliger
 • Et godt sted at bo for børnefamilier, der får kort afstand til den nye daginstitution, som opføres af Københavns Kommune.