Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klager over kommende boligbyggeri på Stejlepladsen

Miljø- og Fødevareklagenævnet har netop meddelt, at nævnet stadfæster Københavns Kommunes afgørelse om §25-tilladelse til etablering og drift af byudvikling på Stejlepladsen. Afgørelsen betyder, at der ikke længere er tvivl om gyldigheden af det kommuneplantillæg, den lokalplan og den miljøvurdering, som et bredt flertal i Borgerrepræsentationen vedtog i februar 2021. Ejendomsselskabet Stejlepladsen kan derfor som planlagt gå i gang med første del af byggemodningen i foråret 2023.

I februar 2021 vedtog et bredt flertal i Københavns Kommunes Borgerrepræsentation kommuneplantillæg nr. 5 til kommuneplan 2019 og lokalplan nr. 600, Stejlepladsen, med tilhørende miljøvurdering og sammenfattende redegørelse. Efterfølgende indgav Foreningen Fiskerhavnens Venner og Danmarks Naturfredningsforening, København en samlet klage over planvedtagelsen og miljøvurderingen til både Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet. Planklagenævnet afviste samtlige klagepunkter i juli 2022, og nu har Miljø- og Fødevareklagenævnet gjort det samme.
Nævnenes klare afgørelse glæder Jesper Schultz, der er direktør i Ejendomsselskabet Stejlepladsen, der skal stå for udviklingen af det nye kvarter.

”Vi er glade for at få bekræftet, at Københavns Kommunes afgørelse om §25-tilladelsen var korrekt, så vi kan gå i gang med første del af byggemodningen i det nye år. Vi er allerede langt i forberedelserne og ser frem til at kunne opføre et nyt og helt unikt boligkvarter på Stejlepladsen,” siger Jesper Schultz.

Også hos By & Havn er der tilfredshed med stadfæstelsen.

”Afgørelsen fra Miljø- og Fødevareklagenævnet understreger, at vi arbejder indenfor de angivne rammer, og jeg er ikke i tvivl om, at Stejlepladsen bliver et helt fantastisk område i København, hvor vi kan skabe et bykvarter, der bygger videre på den helt særlige kultur, der er i området”, siger Anne Skovbro, adm. direktør i By & Havn.

 

Utvetydig afgørelse

Miljø- og Fødevareklagenævnet har behandlet og afvist følgende klagepunkter fremført af Fiskerhavnens Venner og Danmarks Naturfredningsforening, København:

 • Væsentlighedsvurderingen, som er foretaget i forhold til fuglebeskyttelsesområde F111, ikke opfylder kravene i habitatbekendtgørelsen og planhabitatbekendtgørelsen, da der ikke er foretaget en vurdering af påvirkningen på alle arter på udpegningsgrundlaget
 • Vurderingen af påvirkningen af fugle i væsentlighedsvurderingen ikke er tilstrækkelig, herunder i forhold til støj og kumulativ påvirkning
 • Væsentlighedsvurderingen ikke i tilstrækkeligt omgang har belyst, at projektet ikke kan påvirke Natura 2000-området som følge af udledning af grund- og overfladevand
 • Væsentlighedsvurderingen indeholder afværgetiltag, - det ikke er undersøgt i tilstrækkelig grad, om bilag IV-arterne markfirben og flagermus er i projektområdet
 • Det ikke er vurderet i miljøkonsekvensrapporten, om projektet kan påvirke isfugl og grønbenet rørhøne, selvom de er registreret i området
 • Alternativer ikke er behandlet i miljøkonsekvensrapporten
 • Kommunen ikke har fastsat vilkår om overvågning i forhold til udledning af miljøfremmede stoffer og støjpåvirkning af fugle.

I Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af den 22. december 2022 lyder det:
”Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæster Københavns Kommunes afgørelse af 12. februar 2021 om § 25 tilladelse til etablering og drift af byudvikling på Stejlepladsen”

Den fulde afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet kan ses her. 

Stejlepladskvarteret bliver:

 • En bæredygtig klyngebebyggelse med stor variation i farver, højde og facader, hvor man blandt andet vil anvende genbrugsmaterialer
 • Et grønt kvarter med mindst 800 træer, der plantes i klynger, og en sammenhængende grøn kant langs vandet, hvor Stejlepladsens nuværende, selvgroede naturkarakter videreføres. Dette areal vil som i dag bestå af lav beplantning med græsser, urter og mindre træer og være offentligt tilgængeligt
 • Et kvarter med omkring 900 boliger med grønne gårdrum uden cykel- og affaldsskure, men med plads til beplantning og fællesskaber
 • Fri for biler ved husene – i stedet opføres der en parkeringskælder langs Bådehavnsgade og P-pladser på Sejlklubvej
 • Et kvarter med plads til fællesskab – både på de udendørs områder, men også i forskellige fælleshuse og bofællesskaber
 • Et mangfoldigt kvarter primært bestående af lejeboliger, hvoraf 25% udgøres af de samlede boligkvadratmeter skal udgøres af almene boliger
 • Et godt sted at bo for børnefamilier, der får kort afstand til den nye daginstitution, som opføres af Københavns Kommune.